Profile słów

Wprowadzenie

Profile słów umożliwiają odnalezienie w tekście słownictwa, które często łączy się ze wskazanym słowem w związki składniowe określonego rodzaju. Na przykład rzeczownik oczy często jest modyfikowany przez przymiotnik niebieskie i często jest dopełnieniem bliższym czasownika zamknąć. Z kolei rzeczownik pies często pojawia się w koordynacji z rzeczownikiem kot. Otrzymane kolokacje charakteryzują język korpusu, tj. w korpusie reprezentatywnym dla standardowego języka polskiego będą się pojawiały głównie związki wynikające z ogólnych zależności semantycznych lub frazeologii, natomiast w korpusie dziedzinowym — związki wywodzące się z języka danej dziedziny, związki charakteryzujące styl autora lub jego sposób myślenia. Na przykład w korpusie ogólnym słowo funkcja będzie często określane przymiotnikiem podstawowa, zaś w korpusie matematycznym częściej pojawi się przymiotnik ciągła lub różnowartościowa. Można się też spodziewać, że przymiotnik robotniczy będzie występował z innymi kolokatami w korpusie z czasów PRL, a z innymi w korpusie współczesnym.

Informacja

Profile słów są dostępne wyłącznie dla korpusów posiadających warstwę anotacji zależnościowej.

Należy zauważyć, że ze względów statystycznych funkcja ta najlepiej działa dla korpusów stosunkowo dużych (od 1 miliona segmentów), oraz słów pojawiających się w danym korpusie relatywnie często.

Obliczenie profilu danego słowa może potrwać od kilku do kilkudziesięciu sekund, w zależności od wielkości korpusu i częstości słowa.

Korzystanie

Panel "odpytaj korpus", w którym znajduje się zakładka profili słów

Profile słów są dostępne z poziomu ekranu Odpytaj korpus, karta Profile słów (1 na obrazku). W pole Słowo należy wpisać słowo, którego profil chcemy wyliczyć.

Panel profili słów

Zaawansowane opcje wyszukiwania

Po kliknięciu w ikonę koła zębatego (2) dostępne są również zaawansowane opcje wyszukiwania. Tworząc profil danego słowa, możemy wybrać, czy interesują nas wszystkie jego wystąpienia, niezależnie od formy w tekście (i.e. szukamy wg lematu), czy też chcemy zobaczyć jedynie kolokaty określonej formy danego leksemu (np. rzeczownika psy, a więc słowa w liczbie mnogiej, i mianowniku lub bierniku). Możemy też odfiltrować kolokaty, ustawiając minimalną liczbę wspólnych wystąpień w korpusie, ta funkcja pozwala ominąć pary, które rzadko się powtarzają, a uzyskały wysoki wynik ze względu na rzadkość ich poszczególnych elementów składowych w korpusie.

Zaawansowane opcje wyszukiwania

Formularz pozwalający doprecyzować parametry profilu słów: narzucić określoną interpretację pod względem klasy gramatycznej, określić, czy interesują nas wystąpienia wskazanej formy czy wszystkich form przynależących do danego leksemu, zastosować filtrowanie frekwencyjne lub słowo kontrastowe.

W wyniku otrzymujemy tabelę, z której każda kolumna odpowiada jednemu z typów związków syntaktycznych w jakie może wchodzić wskazane słowo. Dane w każdej z kolumn reprezentują ranking kolokatów, każdy z takich rankingów jest niezależny od pozostałych.

Informacja

Domyślna wartość minimalnej liczby wystąpień kolokatów zależy od wielkości korpusu – dla korpusów mających co najmniej 100 tysięcy segmentów wynosi 3, natomiast dla mniejszych korpusów – 0.

Profile porównawcze

Aplikacja umożliwia także tworzenie profili porównawczych. W tym celu należy wpisać do pola porównaj z drugie z interesujących nas słów. Wyszukiwanie porównawcze zakłada, że zadane słowa należą do tej samej klasy gramatycznej. Przygotowując tabelę, aplikacja weźmie pod uwagę różnicę wartości logDice słowa podstawowego, oraz słowa porównawczego dla każdego z kolokatów. Tabela jest automatycznie skracana do postaci w której ekstrahowane są trzy sekcje. Kolokaty wyraźnie preferujące pierwsze słowo, kolokaty neutralne (o wartościach różnicy logDice najbliższych 0) oraz kolokaty wyraźnie preferujące słowo porównawcze. Indeksy wierszy wpadających do każdej z tych sekcji są oznaczone innym kolorem. Przykładowe wyniki wyszukiwania porównawczego

Tabela wynikowa, dla profilu porównawczego: serce vs. rozum w korpusie dialogów Platona.

Kliknięcie każdego z kolokatów, wygeneruje wyrażenie wyszukiwawcze które pozwoli odnaleźć wszystkie wspólne wystąpienia obu terminów w korpusie.

Wykorzystane miary

Profile słów przedstawiają słownictwo często współwystępujące ze wskazanym słowem. Znaczenie słowa często jest tutaj formalizowane za pomocą miary logDice (i to te wartości są widoczne w tabeli). Miara ta przypisuje każdej z badanych par słów wynik będący – w pewnym uproszczeniu – stosunkiem liczby wystąpień w korpusie razem do sumy wystąpień w korpusie w ogóle (razem lub osobno) każdego ze słów. W ten sposób odfiltrowujemy takie słowa, które pojawiają się obok zadanego słowa często w wyniku tego, że same są bardzo częste (np. czasownik mieć, w odróżnieniu od czasownika zamykać).

Miara logDice, w odróżnieniu od innych miar stosowanych do ekstrakcji kolokacji, jest interpretowalna: maksymalnie osiąga wartość 14 (gdy słowa współwystępują zawsze), zaś różnica między wartościami wielkości 1 oznacza, że jedna z kolokacji jest dwukrotnie częstsza niż druga. Wartość logDice jest też niezależna od wielkości korpusu (można więc porównywać wartości otrzymane dla różnych korpusów).

Podstawa lingwistyczna

Profile słów są obliczane na podstawie znakowania morfologicznego i składniowego (zależnościowego), dlatego funkcja ta dostępna jest wyłącznie dla korpusów posiadających warstwę anotacji zależnościowej. Dla każdej z obsługiwanych części mowy przygotowano ręcznie zestaw reguł pozwalających odnaleźć potencjalne kolokaty danego słowa. Na przykład dla rzeczowników reguły odnajdują w korpusie czasowniki, których dany rzeczownik jest podmiotem (pracownik wykonuje), dopełnieniem bliższym (zwolnił pracownika), lub rzeczowniki modyfikowane przez dany rzeczownik (rynek pracownika). Zestaw reguł jest domyślnie dobierany na podstawie klasy morfosyntaktycznej zadanego słowa, rozpoznanej przez aplikację automatycznie, natomiast możliwe jest także narzucenie określonej interpretacji (np. słowu wieść jako rzeczownik, a nie czasownik). W wykazie kolokacji wystąpienia pojawiają się w formie zlematyzowanej.

Drzewo zależnościowe wyrażenia "ludzie małego serca"

W obliczaniu profili słów wykorzystywane są drzewa zależnościowe, takie jak fragment przedstawiony na obrazku. Jeżeli interesuje nas słowo serce, do kolumny przymiotniki modyfikujące „serce” trafi słowo mały, zaś do kolumny słowa których modyfikatorem nominalnym jest „serce”, słowo człowiek.

Należy zwrócić uwagę na to, że kolokacje nie są liczone w sposób uwzględniający negacje. Wystąpienia danego słowa będą zaliczane do tego samego kolokatu niezależnie od tego, czy są w zasięgu modyfikatorów negujących (np. słowo nie), spójników takich jak ani, modyfikatorów leksykalnych o charakterze zbliżonym do negacji (jak np. mało w mało przystojny), albo wreszcie same są formą zanegowaną (np. imiesłów niepoinformowany).

Związki koordynacji

Jedną z najistotniejszych relacji, które można wziąć pod uwagę, są związki o charakterze współrzędnym — koordynacja. W wykorzystanym formalizmie gramatycznym koordynację reprezentuje się jako poddrzewo, którego nadrzędnikiem jest pierwszy z członów koordynacji, liśćmi zaś — pozostałe człony. Nadrzędnik poddrzewa łączy się ze swoim nadrzędnikiem relacją, którą pełniłby, gdyby występował jako pojedyncze wyrażenie, pozostałe człony natomiast są opatrzone etykietami relacji conj. Ewentualne spójniki połączone są z liśćmi poddrzewa relacją cc. Na przykład w zdaniu Czarny pies i kot śpią. słowo pies łączy się z czasownikiem śpią relacją nsubj, słowo kot jest podrzędnikiem słowa pies i słowa te łączy relacja o etykiecie conj, natomiast i łączy się ze słowem kot jako spójnik łączący, przyjmuje więc etykietę cc, jak w poniższym przykładzie.

Drzewo zależnościowe wyrażenia "Czarny pies i kot śpią."

Aby umożliwić rozpoznawanie słów występujących jako drugi lub kolejny człon koordynacji, w zastosowanym systemie ekstrakcji kolokatów traktujemy poddrzewa koordynacji w sposób szczególny. W ramach przeszukiwania drzewa niejako przeskakuje się przez pierwszy z członów koordynacji, czyli korzeń poddrzewa. Analizując wskazany wyżej przykład, w poczet podmiotów czasownika spać zostaną zaliczone rzeczowniki pies i kot. Obliczając zaś listę czasowników, których podmiotem jest słowo kot (tj. idąc w górę drzewa), przejdziemy w drzewie dwa kroki, dzięki czemu zaliczymy wystąpienie czasownika spać.

Warto zaznaczyć, że mechanizmem tym objęte są jedynie niektóre z relacji. W powyższym przykładzie słowo czarny nie zostanie uwzględnione jako modyfikator przymiotnikowy słowa kot. Następujące relacje uwzględniają wyżej opisany mechanizm rozszerzania koordynacji:

 • dla rzeczowników (NOUN/PROPN):

  • słowa których podmiotem jest (…),

  • słowa których dopełnieniem bliższym jest (…),

  • słowa których dopełnieniem dalszym jest (…).

 • dla czasowników (VERB):

  • słowa które są podmiotem (…),

  • słowa które są dopełnieniem bliższym (…),

  • słowa które są dopełnieniem dalszym (…),

  • słowa które są podmiotem zdaniowym (…),

  • słowa których podmiotem zdaniowym jest (…),

  • słowa które są dopełnieniem zdaniowym (…),

  • słowa których dopełnieniem zdaniowym jest (…).

Drzewo zależnościowe zdania "Osoby nie objawiają różnych charakterów i stanowisk."

Reprezentacja koordynacji oraz negacji w zastosowanym formalizmie składniowym. Ponieważ bezpośrednim podrzędnikiem relacji obj jest pierwszy z członów koordynacji, słowo charakter zostanie włączone w poczet dopełnień bliższych „objawiać”. Podczas obliczeń przeskakujemy dodatkowo o poziom niżej po relacjach z etykietą conj, aby uwzględnić również słowo stanowisko.