Tworzenie zapytań do korpusu

Niniejsza część instrukcji opisuje język zapytań CQL w odniesieniu do warstw znakowania dostępnych w Korpusomacie.

Segmentacja

Znaczniki morfosyntaktyczne, tzw. tagi, przypisane są segmentom (tokenom, w przybliżeniu słowom). Segmenty nie są dłuższe niż słowa ortograficzne (słowa ‘od spacji do spacji’ z oddzieleniem znaków interpunkcyjnych), ale w niektórych wypadkach segmenty mogą być krótsze niż takie słowa. Szczegółowe zasady segmentacji dla poszczególnych języków mogą się różnić i zależą od decyzji podjętych przez twórców zasobów jezykowych dla danego języka (głównie twórców banków drzew zależnościowych) oraz przez twórców konkretnych narzędzi programistycznych. Przykładowo, w korpusach języka polskiego (w tym m.in. w Narodowym Korpusie Języka Polskiego) na etapie segmentacji zwykło się oddzielać od form przeszłych czasowników tzw. aglutynant (wykładnik osoby i liczby) a także partykułę by będącą wykładnikiem trybu warunkowego. W efekcie jedno słowo tekstowe zostaje rozbite odpowiednio na dwa lub trzy segmenty i każdemu z nich jest przypisana osobna interpretacja fleksyjna: np. [pisał][eś], [jedli][by][śmy]. Jednak w Korpusomacie ta decyzja jest dodatkowo zależna od wybranego potoku przetwarzania, bowiem twórcy tych potoków podjęli w tej sprawie różne decyzje: Stanza stosuje segmentację taką, jak w Narodowym Korpusie Języka Polskiego, czyli oddziela aglutynant i partykułę by, ale spaCy uznaje formy czasu przeszłego oraz trybu warunkowego za pojedyncze segmenty i nie rozbija ich. To jednak rzadkie i skrajne przypadki wynikające ze specyfiki wykorzystanych narzędzi — w większości wypadków teksty w poszczególnych językach powinny być segmentowane w obu potokach tak samo i zgodnie z typową dla danego języka segmentacją stosowaną w bankach drzew składniowych oraz korpusach narodowych danych języków.

Znaczniki morfosyntaktyczne

Wszystkie korpusy w Korpusomacie zawierają warstwę informacji morfosyntaktycznej zgodną ze specyfikacją Universal Dependencies. Informacja ta jest rozdzielona na dwie składowe: oznaczenie części mowy (tzw. UPOS — universal part of speech) oraz cechy morfosyntaktyczne (tzw. UFEATS — universal features). Obie te składowe (nazwy części mowy, nazwy cech morfoskładniowych i listy ich możliwych wartości) są opisane w dokumentacji na stronie projektu UD. Ponieważ z zasady jest to opis uniwersalny, każdy z konkretnych języków korzysta tylko z podzbioru cech morfologicznych i ich wartości.

Oprócz informacji morfosyntaktycznej zgodnej ze specyfikacją UD w większości korpusów dostępny jest również dodatkowy znacznik, tzn. XPOS, który przechowuje informację morfosyntaktyczną zgodną z tagsetem stosowanym w zasobach dla danego języka. Oba potoki przetwarzania znakują teksty również znacznikami XPOS, ale ich konkretna postać zależy zarówno od twórców narzędzi, jak i twórców banku drzew UD. W szczególności od twórców banku drzew zależy, jaka postać znacznika znajdzie się w polu XPOS — zarówno pod względem szczegółowości opisu morfosyntaktycznego, jak i technicznego opisu samego tagsetu, dlatego nie mają one ustandaryzowanej wspólnej postaci. Najczęściej są to jednak systemy znaczników stosowane w narodowych korpusach tych języków. W wypadku gdy twórcy banku drzew UD nie umieścili w nim znaczników XPOS, Korpusomat również nie umożliwa korzystania z nich — tak jest wypadku języka rosyjskiego (w obu potokach przetwarzania). W niektórych wypadkach postać znacznika XPOS może się różnić w zależności od potoku przetwarzania, np. w wypadku języka polskiego Stanza zwraca pełne znaczniki morfosyntaktyczne (w tagsecie stosowanym w polskich korpusach), spaCy zaś ogranicza się tylko do pierwszej części takiego znacznika oznaczającej przynależność słowa do klasy gramatycznej.

Język zapytań

Składnia zapytań w programie MTAS została oparta na języku zapytań o nazwie Corpus Query Language (CQL), który jest powszechnie znany i stosowany w wyszukiwarkach korpusowych. Niniejszy rozdział omawia składnię CQL w wariancie zastowanym w Korpusomacie.

MTAS jest uniwersalną wyszukiwarką pozwalającą na przeszukiwanie korpusów zawierających wiele warstw anotacyjnych. Niniejsza instrukcja dotyczy przeszukiwania korpusów postaci indeksowanej przez Korpusomat, który tworzy aktualnie trzy warstwy znakowania: warstwę morfosyntaktyczną i składniową oraz warstwę jednostek nazewniczych. Ogólna podstawowa dokumentacja wyszukiwarki MTAS znajduje się na jej stronie internetowej.

Zapytania o segmenty

Podstawową jednostką wyszukiwaną w korpusie jest segment. Segmenty w zapytaniach są ograniczone nawiasami kwadratowymi, wewnątrz których można określać konkretne cechy, które segment ma spełniać. W najprostszym przypadku jest to kształt tekstowy (napis). Do zapytań o tę postać ortograficzną segmentu służy atrybut orth, można też jednak ograniczyć się do wpisania w oknie wyszukiwarki poszukiwanego słowa (lub słów). Zatem poniższe zapytanie o dwa sąsiadujące ze sobą segmenty:

[orth="komisja"][orth="szkolna"]

można zadać również w prostszy sposób:

komisja szkolna

Domyślnie rozróżniana jest kasztowość (wielkość) liter, a zatem poniższe dwa zapytania dadzą różne wyniki:

 • przyszedł

 • Przyszedł

Dostępny jest jednak dodatkowy atrybut pomocniczy orth_lc (lc od ang. lower case) przechowujący postać ortograficzną segmentu z zamienionymi literami wielkimi na małe. Dzięki temu można wyszukiwać słowa zapisane w różny sposób bez konieczności odwoływania się do wyrażeń regularnych. Na przykład zapytanie [orth_lc="przyszedł"] zwróci wystąpienia słów postaci przyszedłPrzyszedł, jak również PRZYSZEDŁ czy PRzySZedŁ.

W zapytaniach o segmenty mogą wystąpić standardowe wyrażenia regularne wykorzystujące następujące znaki specjalne: ?, *, +, ., ,, |, ,, [, ], (, ) oraz liczby naturalne pisane cyframi arabskimi, np. 0 czy 21. Ponieważ formalny opis wyrażeń regularnych wykracza poza ramy niniejszej instrukcji, ograniczymy się tutaj do kilku przykładów, które powinny pozwolić użytkownikowi na szybkie przyswojenie składni i znaczenia takich wyrażeń.

 1. [orth="(Ala|Ela)"]
  

  znak | oznacza alternatywę dwóch wyrażeń (całość należy dodatkowo ująć w nawiasy okrągłe), a zatem zapytanie to może zostać użyte do znalezienia wszystkich wystąpień segmentów Ala lub Ela,

 2. [orth="[AE]la"]
  

  nawiasy kwadratowe oznaczają alternatywę znaków, a zatem zapytanie to może zostać użyte do znalezienia tych segmentów, których pierwszy znak to A lub E, po którym następuje ciąg znaków postaci la, tj. zapytanie to jest równoważne poprzedniemu,

 3. [orth="beza?"]
  

  znak zapytania oznacza opcjonalność znaku (tutaj ostatniego a) lub ujętego w nawiasy okrągłe wyrażenia bezpośrednio poprzedzającego znak ?, a zatem w wyniku zadania tego zapytania znalezione zostaną segmenty bezbeza,

 4. [orth="bez."]
  

  kropka oznacza dowolny znak, a zatem wynikiem tego zapytania będą segmenty beza, bezy, bezą itp., ale nie bez czy bezami,

 5. [orth="bez.?"]
  

  bez, beza, bezy, bezą itp., ale nie bezami,

 6. [orth=".z.z."]
  

  segmenty pięcioznakowe, w których 2. i 4. znak to z (np. czcząrzezi),

 7. [orth="a*by"]
  

  gwiazdka oznacza dowolną liczbę wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to może posłużyć do znalezienia segmentów składających się z dowolnej liczby liter a, po których następuje ciąg by, np. by (zero wystąpień a), aby, aaaaby itp.,

 8. [orth="Ala.*"]
  

  segmenty zaczynające się na Ala, np. AlaAlabama,

 9. [orth=".*al+"]
  

  plus ma działanie podobne do gwiazdki i oznacza dowolną większą od zera liczbę wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nim, a zatem wynikiem tego zapytania będzie znalezienie segmentów kończących się na al, all, alll itd., ale nie na a, np. dal, robalGall,

 10. [orth="a{1,3}b.*"]
  

  konstrukcja typu n,m oznacza od n do m wystąpień znaku lub wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to pomoże znaleźć segmenty zaczynające się od ciągu od 1 do 3 liter a, po którym następuje litera b, a następnie dowolny ciąg znaków (por. .*), np. aby, aaaby, absolutnie,

 11. [orth=".*(la){3,}.*"]
  

  konstrukcja typu n, oznacza co najmniej n wystąpień znaku lub ujętego w nawiasy okrągłe wyrażenia bezpośrednio przed nią, a zatem zapytanie to może posłużyć do znalezienia segmentów, w których ciąg la występuje przynajmniej 3 razy z rzędu, np. tralalala, sialalala,

Zapytania z innymi atrybutami

Aby znaleźć wszystkie formy leksemu korpus, można użyć następującego zapytania:

[lemma="korpus"]

Atrybut lemma jest jednym z wielu, jakie mogą pojawić się w zapytaniu. Wartością tego atrybutu powinna być forma podstawowa (hasłowa), a zatem zapytanie [lemma="pisać"] może być użyte do znalezienia form typu pisać, piszę, pisała, piszcie, pisanie, pisano, pisane itp.

Podobnie jak w wypadku atrybutu orth wartościami atrybutu lemma mogą być wyrażenia regularne, np:

[lemma="komit[ae]t"]

znalezione zostaną wszystkie segmenty, których forma hasłowa ma postać komitet lub komitat.

Zapytania o różne atrybuty segmentów można łączyć. Na przykład, aby znaleźć wszystkie wystąpienia segmentu minę rozumianego jako forma leksemu mina (a nie na przykład leksemu minąć), można zadać następujące zapytanie:

[orth="minę" & lemma="mina"]

Podobne znaczenie ma następujące zapytanie o te wystąpienia segmentu minę, które nie są interpretowane jako formy leksemu minąć.

[orth="minę" & !lemma="minąć"]

W powyższych zapytaniach operator & spełnia rolę logicznej koniunkcji. Operatorem do niego dualnym jest operator |, spełniający rolę logicznej alternatywy. Oto kilka przykładów użycia tego operatora:

 • [lemma="on" | lemma="ja"]
  

  wszystkie formy zaimków onja, równoważne zapytaniu [lemma="on|ja"],

 • [lemma="on" | orth="mnie" | orth="ciebie"]
  

  wszystkie formy zaimka on, a także segmenty mnieciebie,

 • [orth="pora" & !(lemma="por" | lemma="pora")]
  

  segment pora niebędący ani formą leksemu por, ani formą leksemu pora.

Aby lepiej zrozumieć różnicę pomiędzy operatorami &|, porównajmy następujące dwa zapytania:

[orth="minę" & lemma="mina"]
[orth="minę" | lemma="mina"]

W wyniku zadania pierwszego zapytania znalezione zostaną te segmenty, które są jednocześnie (koniunkcja) segmentem minę i formą leksemu mina, a więc wyłącznie te wystąpienia segmentu minę, które są interpretowane jako formy leksemu mina. W wyniku zadania drugiego zapytania znalezione natomiast zostaną te segmenty, które są albo dowolnie interpretowanym segmentem minę, albo formą leksemu mina (alternatywa), czyli wszystkie wystąpienia zarówno segmentu minę, jak i segmentów mina, miny, minami itp. interpretowanych jako formy leksemu mina.

Specyfikacje pozycji w korpusie, ujęte w nawiasy kwadratowe, mogą zawierać dowolną liczbę warunków typu atrybut="wartość" (na przykład orth="nie") połączonych operatorami !, &|, tak jak pokazują to powyższe przykłady. Możliwe jest także całkowite pominięcie jakichkolwiek warunków. Poniższe zapytanie mogłoby posłużyć do znalezienia wszystkich segmentów w korpusie.

[]

Taka „pusta” specyfikacja pozycji w korpusie, pasująca do dowolnego segmentu, może posłużyć na przykład do znalezienia dwóch form oddzielonych od siebie dowolnymi dwoma segmentami, np.:

[orth="się"][][][lemma="bać"]

W wyniku tego zapytania zostaną znalezione ciągi takie jak się mnie też bać czy się nie chcę bać.

Dla wielu zastosowań ciekawsza byłaby możliwość zapytania na przykład o formy oddalone od siebie o najwyżej pięć pozycji. MTAS umożliwia zadawanie takich pytań, gdyż pozwala na formułowanie wyrażeń regularnych także na poziomie pozycji korpusu. Na przykład zapytanie o formę leksemu bać występującą dwie, trzy lub cztery pozycje dalej niż forma się może wyglądać następująco:

[orth="się"][]{2,4}[lemma="bać"]

W wyniku tego zapytania zostaną znalezione ciągi uzyskane w wyniku poprzedniego zapytania, a także na przykład ciąg się pani niczego nie boi.

Zapewne nieco bardziej precyzyjnym zapytaniem o różne wystąpienia form tzw. czasownika zwrotnego bać się byłoby zapytanie o się w pewnej odległości przed formą leksemu bać , ale bez znaku interpunkcyjnego pomiędzy tymi formami, lub bezpośrednio za taką formą, ewentualnie oddzielone od formy bać zaimkiem osobowym:

[orth="się"][!orth="[.!?,:]"]{0,5}[lemma="bać"] | [lemma="bać"][lemma="on|ja|ty|my|wy"]?[orth="się"]

Zapytania o znaczniki morfosyntaktyczne

Powyższe zapytanie można uprościć poprzez zastąpienie warunku orth!="[.!?,:]" bezpośrednim odwołaniem do „części mowy” PUNCT:

[orth="się"][!upos="PUNCT"]{0,5}[lemma="bać"] | [lemma="bać"][lemma="on|ja|ty|my|wy"]?[orth="się"]

Ogólniej, wartościami atrybutu upos (universal part of speech) są skróty nazw klas gramatycznych omówionych w dokumentacji Universal Dependencies. Na przykład zapytanie o sekwencję dwóch form rzeczownikowych rozpoczynających się na a może być sformułowane w sposób następujący:

[upos="NOUN" & orth="a.*"]{2}

Podobnie jak to miało miejsce w wypadku specyfikacji form obu warstw tekstowych i form hasłowych, także specyfikacje klas gramatycznych mogą zawierać wyrażenia regularne.

Dodatkowo za pomocą atrybutu xpos można odwołać się w zapytaniu do znacznika specyficznego dla języka. Specyfikacja tego atrybutu również może zawierać wyrażenia regularne. Na przykład w korpusie stworzony w języku czeskim następujące zapytanie:

[xpos="NNNS1.*"]

wyszuka wszystkie rzeczowniki w rodzaju nijakim w mianowniku liczby pojedynczej. Rzeczowniki o tych samych cechach w polskim korpusie (w potoku Stanzy) znajdzie zapytanie:

[xpos="subst:sg:nom:n.*"]

W obu wypadkach wartość atrybutu xpos jest zakończona wyrażeniem .*, ponieważ po wartościach części mowy, liczby, rodzaju i przypadka mogą pojawić się jeszcze wartości innych kategorii uwzględnionych w obu tagsetach.

W zapytaniach można określić nie tylko postać ortograficzną segmentu (za pomocą atrybutu orth), formę hasłową (za pomocą lemma) i klasę gramatyczną (za pomocą upos lub ewentualnie xpos), ale także wartości poszczególnych kategorii gramatycznych, np. przypadka czy rodzaju — o ile te kategorie występują w danym języku. W korpusach danego języka można używać atrybutów o nazwie kategorii obecnych w banku drzew zależnościowych w warstwie cech morfosyntaktycznych (UFEATS) dla tego języka. Listę wszystkich kategorii można znaleźć na stronie Universal Dependencies.

A zatem w korpusach dla języków posiadających liczbę gramatyczną możliwe jest zadanie na przykład następujących zapytań:

 1. [number="sing"]
  

  znalezione zostaną wszystkie formy w liczbie pojedynczej,

 2. [upos="NOUN" & number="sing"]
  

  znalezione zostaną formy rzeczowników pospolitych w liczbie pojedynczej,

 3. [upos="NOUN" & !gender="fem"]
  

  formy rzeczowników pospolitych w rodzaju innym niż żeński (czyli np. dla polskiego, czeskiego czy ukraińskiego: w rodzaju męskim lub nijakim),

 4. [number="sing" & case="(nom|acc)" & gender="masc"]
  

  pojedyncze mianownikowe lub biernikowe formy męskie (jeśli w języku są kategorie liczby, przypadka i rodzaju).

Można również stosować zbiorczy atrybut ufeat w zastępstwie każdej innej nazwy kategorii. Ujednoznacznienie dokona się przez odpowiednią wartość. Dlatego następujące dwa zapytania zwrócą te same wyniki:

[upos="NOUN" & case="acc" & number="plur" & gender="fem"]
[upos="NOUN" & ufeat="acc" & ufeat="plur" & ufeat="fem"]

Graficzny konstruktor zapytań

Do tworzenia podstawowych zapytań o sekwencje segmentów można użyć prostego graficznego konstruktora. W oknie konstruktora można definiować warunki określające cechy kolejnych segmentów zapytania, np. część mowy (UPOS), postać segmentu w obu warstwach tekstowych, formę hasłową, a także wartości wszystkich kategorii gramatycznych opisanych w dokumentacji UD. Poszczególne warunki w obrębie segmentu mogą być łączone operatorami oraz (koniunkcja) i lub (alternatywa). Po zdefiniowaniu wszystkich segmentów zapytania należy wcisnąć przycisk Zapisz, następnie określić dodatkowe parametry wyszukania, np. ograniczenia za pomocą metadanych, i rozpocząć wyszukiwanie. Zbudowane za pomocą konstruktora zapytania pojawi się w pasku wyszukiwania, dzięki czemu można dodatkowo zweryfikować jego poprawność.

Ograniczenie zapytania do zdania lub akapitu

Jednostkami organizacji tekstu w korpusach indeksowanych przez Korpusomat są zdania i akapity. Podział ten można wykorzystać w zapytaniach, na przykład ograniczając dopasowanie do jednego zdania.

Aby ograniczyć zasięg zapytania, należy dopisać do zapytania słowo kluczowe within, a po nim <s/> lub <p/>, w zależności od tego, czy zasięg ma być ograniczony do zdania (ang. sentence) czy do akapitu (ang. paragraph). Ilustruje to następujący przykład zapytania o zdania, w których forma się występuje za formą leksemu być, w odległości co najmniej jednego i nie więcej niż dziesięciu segmentów:

[lemma="bać"][!orth="się"]{1,10}[orth="się"] within <s/>

Dodatkowo można również na elementy <s/><p/> nałożyć pewne warunki dotyczące tego, czy zawierają segmenty innego typu. Przykładowo, za pomocą następującego zapytania można znaleźć wszystkie wystąpienia czasownika pomocniczego być w czasie przyszłym ograniczone do zdań zawierających formę bezokolicznika:

[upos="AUX" & lemma="być" & tense="fut"] within (<s/> containing [verbform="inf"])

Intencją takiego zapytania jest odnalezienie (w przybliżeniu) wszystkich wystąpień konstrukcji czasu przyszłego złożonego, w których pojawia się bezokolicznik. Wśród wyników będą oczywiście również takie zdania, w których czas przyszły został utworzony z użyciem formy przeszłej czasownika, a bezokolicznik pełni w zdaniu inną funkcję gramatyczną. Można też sformułować zapytanie odwrotnie i zapytać o zdania, w których forma przeszła w ogóle nie występuje:

[upos="AUX" & lemma="być" & tense="fut"] within (<s/> !containing [tense="past"])

Pełną listę słów kluczowych, które mogą się pojawić w zapytaniach wyszukiwarki MTAS, można znaleźć w jej dokumentacji, nie wszystkie jednak będą miały sensowne zastosowanie w Korpusomacie.

Oprócz znaczników odnoszących się do elementów struktury tekstu (np. <s/>) istnieją również znaczniki odnoszące się do ich początku i końca. W wypadku <s/> będą to odpowiednio: <s></s>. Ich dopasowaniem nie jest żaden segment, ale mogą być użyte w połączeniu z warunkami definiującymi inne segmenty, np. zapytanie:

<s> [upos="NUM"]

odnajdzie wszystkie wystąpienia liczebnika stojącego na początku zdania. Analogicznie zapytanie:

[upos="NUM"][upos="PUNCT"]</s>

odnajdzie wszystkie wystąpienia ciągu składającego się z liczebnika i znaku interpunkcyjnego stojących na końcu zdania.

Warstwa składniowa

Kolejną warstwą znakowania w Korpusomacie jest parsowanie zależnościowe. Wprowadzony przez użytkownika tekst jest automatycznie dzielony na wypowiedzenia, które z kolei są poddawane pełnej analizie składniowej w aparacie zależnościowym według zasad przyjętych w projekcie Universal Dependencies. Przykład takiej analizy znajduje się na poniższym rysunku.

Rozbiór składniowy przykładowego zdania

MTAS nie jest wyszukiwarką struktur składniowych, nie pozwala zatem na indeksowanie i przeszukiwanie pełnych rozbiorów zdań. Jednak na poziomie każdego segmentu w tekście Korpusomat indeksuje informację o jego bezpośrednim nadrzędniku składniowym (tzn. jego formie hasłowej i klasie fleksyjnej) oraz o typie relacji zależności łączącej oba te elementy w wypowiedzeniu. Ponadto indeksuje również ich położenie względem siebie w wypowiedzeniu: kolejność w porządku linearnym oraz odległość (liczoną w segmentach). Pozwala to na łatwe wyszukanie w korpusie prostszych konstrukcji składniowych oraz analitycznych nieciągłych form fleksyjnych.

W warstwie znakowania składniowego dostępne są następujące atrybuty:

 • deprel — typ zależności, jaką dany segment jest związany ze swoim bezpośrednim nadrzędnikiem składniowym; wartością tego atrybutu może być jedna z 65 relacji zależności przewidzianych w specyfikacji Universal Dependencies (nie wszystkie muszą jednak wystąpić w rozbiorach zdań w każdym języku),

 • head.upos — część mowy (UPOS) bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.lemma — forma hasłowa bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.ufeat — wartość dowolnej cechy morfologicznej bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.distance — odległość bezpośredniego nadrzędnika segmentu,

 • head.position — położenie (lewo- lub prawostronne) bezpośredniego nadrzędnika względem segmentu w porządku linearnym wypowiedzenia.

Dzięki rozszerzeniu języka zapytań o powyższe atrybuty można np. łatwo znaleźć wszystkie rzeczowniki pospolite użyte w funkcji dopełnienia bliższego konkretnego czasownika:

[upos="NOUN" & deprel="obj" & head.lemma="kupić"]

Możliwe jest również odwrotne wyszukanie odpowiadające na pytanie, przy jakich czasownikach w roli dopełnienia występuje w korpusie konkretny rzeczownik:

[deprel="obj" & head.upos="VERB" & lemma="osoba"]

Należy jednak zwrócić uwagę, że w powyższym przykładzie wynikiem zapytania będą wystąpienia rzeczownika osoba, nadrzędne względem nich formy czasownikowe (finitywne i niefinitywne) będą się zaś znajdowały w lewym lub prawym kontekście wyników wyróżnione pismem pogrubionym. Można je jednak zgrupować i posortować względem ich częstości dzięki opcjom Statystyk.

Dzięki atrybutowi kodującemu lewo- i prawostronną pozycję nadrzędnika względem segmentu można znaleźć przykłady niekanonicznego szyku zdania, np. podmiotu po orzeczeniu:

[deprel="nsubj" & head.position="left"]

lub dopełnienia bliższego przed orzeczeniem:

[deprel="obj" & head.position="right"]

Podobnie w wypadku innych konstrukcji — brak określenia pozycji nadrzędnika w zapytaniu:

[upos="ADJ" & deprel="amod" & head.lemma="zupa"]

zwróci wszystkie przymiotnikowe określenia rzeczownika zupa. Dodanie parametru pozycji pozwoli ograniczyć wyszukanie do określeń lewostronnych (np. gorąca zupa) lub prawostronnych (np. zupa pomidorowa).

Częściowa anotacja składniowa pozwala na odnalezienie elementów wypowiedzenia połączonych ze sobą bezpośrednią relacją zależności bez względu na to, czy sąsiadują one ze sobą w porządku linearnym, czy też są przedzielone innymi elementami wypowiedzenia. Atrybut odległości pozwala np. na ograniczenie wyników tylko do takich przypadków, w których elementy nie sąsiadują ze sobą:

[deprel="obj" & head.upos="VERB" & tense="past" & !head.distance="1"]

Powyższe przykładowe zapytanie wyszuka dopełnienia bliższe orzeczenia w czasie przeszłym, które są oddzielone od tego orzeczenia co najmniej jednym elementem.

Innym przykładem użycia znakowania składniowego w korpusie może być zapytanie wyszukujące konstrukcje w stronie biernej:

[upos="AUX" & deprel="aux:pass" & head.upos="ADJ"]

którego dopasowaniem są słowa posiłkowe konstrukcji biernej połączone z formą imiesłowu biernego (oznaczoną jako przymiotnik) relacją aux:pass.

Warstwa jednostek nazewniczych

Ostatnią warstwą informacji znakowaną w Korpusomacie jest warstwa jednostek nazewniczych (ang. named entities). Są to jednostki tekstowe jedno- lub wielowyrazowe nazywające osoby, miejsca, instytucje czy momenty czasowe. Ponieważ nie istnieje międzynarodowy standard i wielojęzyczny zestaw danych oznakowanych, w których oznakowano w spójny sposób jednostki nazewnicze, zbiór wartości i ich zakres różni się w poszczególnych potokach przetwarzania oraz może być różny dla różnych języków w obrębie tych potoków. Ponadto, nie dla wszystkich języków istnieją odpowiednie modele do oznaczania jednostek nazewniczych.

Najprostszy i dość często stosowany zestaw etykiet jednostek nazewniczych składa się tylko z czterech elementów: PER (osoba), LOC (miejsce), ORG (organizacja) i MISC (inne), ale dla niektórych języków istnieją bardziej szczegółowe klasyfikacje, np. języki chiński i angielski w potoku Stanzy mają 18 wartości klasyfikacji jednostek nezewniczych. W poniższych przykładach stosuje się powyższą najprostszą klasyfikację, która dostępna jest np. w potoku Stanzy dla języków hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego czy ukraińskiego. Pełną listę wartości klasyfikacji dla danego korpusu użytkownik znajdzie w graficznym konstruktorze zapytań.

Jednostki nazewnicze, podobnie jak opisane wyżej zdania i akapity, przekraczają granicę segmentu, więc można się do nich odnosić w zapytaniach korpusowych tak samo jak do zdań, za pomocą znacznika <ne />. Obowiązują również te same zasady dotyczące znaku ukośnika wewnątrz znacznika:

 • <ne> oznacza początek ciągu opisanego jako jednostka nazewnicza,

 • </ne> oznacza koniec ciągu opisanego jako jednostka nazewnicza.

Najprostsze możliwe zapytanie tego typu ma postać:

<ne />

i zwróci wszystkie jednostki nazewnicze wszystkich typów odnalezione w korpusie. Wyszukanie można ograniczyć do konkretnego typu nazw np. nazw miejsc:

<ne="LOC" />

Podobnie jak w wypadku zdań i akapitów, zapytania o jednostki nazewnicze można łączyć z cechami ortograficznymi i morfosyntaktycznymi segmentów, z których są one zbudowane lub klasyfikacją nazewniczą ich elementów składowych. Oto kilka przykładów takich zapytań:

[upos="CCONJ"] within <ne="PER" />

— wszystkie nazwy organizacji zawierające spójnik współrzędny, np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

<ne="LOC" /> [upos="CCONJ"] <ne="LOC" />

— wystąpienia dwóch nazw geograficznych połączonych spójnikiem współrzędnym, np. Europa Zachodnia lub Skandynawia,

[orth="A.*"][orth="M.*"] fullyalignedwith <ne="PER" />

— dwa kolejne segmenty, z których pierwszy zaczyna się od A, drugi zaś od M i które w całości w tekście występują jako nazwa osoby, np. Adam Michnik, Antoni Macierewicz.

Ponadto indeksowany jest również atrybut zawierający informację o długości jednostki nazewniczej mierzonej w segmentach. Zapytanie:

<ne.len="3" />

odnajdzie wszystkie takie jednostki składające się z dokładnie trzech segmentów.

Ograniczenie zapytania za pomocą metadanych

Teksty wprowadzane przez użytkownika do Korpusomatu są domyślnie opatrywane czterema polami metadanych o etykietach: autor, tytuł, rok wydania, gatunek. Od użytkownika zależy to, w jaki sposób zostaną one wypełnione, w szczególności mogą pozostać puste. Użytkownik może też zdefiniować własne pola o dowolnych etykietach.

Pól metadanych można użyć następnie do ograniczenia zasięgu zapytań w wyszukaniach korpusowych. Służy do tego przycisk metadane, pod którym można zdefiniować takie ograniczenia. Można nałożyć wiele ograniczeń jednocześnie, dodając je za pomocą przycisku dodaj ograniczenie.